Bästa resultatet i modern tid?

Vid senaste kommunfullmäktige presenterades årsredovisningen för 2016 med pompa och ståt. Ledande partier tog sig rätten att ta cirka 35 minuter av oppositionens ynka timme innan lunch där vi får chansen att lyfta frågor och interpellationer (hinns inte alla frågor med under ”vår” timme senareläggs kvarvarande frågor till efter avslutat fullmäktige då medierna oftast slutat för dagen.). Nu hade vi inte fått någon förvarning alls om att tiden skulle användas. Vanligen, vill jag säga till deras försvar, brukar man respektera oppositionens timme och tidigarelägga eventuell genomgång o dyl innan vi har vår timme till förfogande mellan kl 11-12. Men denna gång ville man sannolikt vara säkra på att medierna skulle vara på plats och visa nygjord valfilm. Eller var det en valfilm? (lite ironi) Gissar att skattebetalarna betalat för filmen, men i mina ögon påminde filmen en hel del om en valpropaganda för socialdemokraterna. Skulle kunna föreställa mig att filmen kommer att användas flitigt av socialdemokraterna runt om i stugorna fram till valet 2018…

Om man ska bena lite i resultatet, som ”bästa resultatet i modern tid” (..dessa garvade politiker brukar fundera ut oneliners i förväg ;-)..), så handlar det framförallt om ökade skatteintäkter tack vare asylsökanden och att Kalmar var snabba med att söka riktade skattebidrag. Det är med stor sannolikhet inte troligt att vi kommer att få se något liknande resultat för 2017.  OM man tar bort extraordinära utbetalningar från statskassan och migrationsverket stannar det strukturella resultatet för Kalmar kommun på 16 miljoner kronor. Det är i mina ögon ett fullt acceptabelt resultat efter att ha tillgodosett förutsättningar för Budget i balans, enligt kommunallagen. Men ”bästa resultatet i modern tid” kan man ifrågasätta big time.  Nåja, allt säljs med mördande reklam.

Jag tog tillfället i akt under punkten om årsredovisning vid kommunfullmäktige genom att lyfta fram innehåll och kvalitet som i mitt tycke är mer avgörande för kommunens resultat. Borde inte innehållet och vad vi erbjuder medborgare ses som viktigare hur politiken förvaltar människors skattemedel än med hur stor summa vi går i vinst med? Det blir olyckligt om politiker jämför sig själva med näringslivet. Vi har helt olika roller. Sen har vi förstås olika vägar inom politiken att nå resultat av vår kärnverksamhet. Där jag inte alls anser att vi alltid ska göra allt själva utan att det är bättre att lägga ut mer på entreprenad, men det kräver en genomtänkt kvalitetsuppföljning och kompetent upphandlingsavdelning för att genomföra min politik på djupet. Där skiljer vi oss åt från vänstersidan, som istället vill ha allt i egen regi med toppstyrd kontroll.

Enligt mig är det svårt att få en sund genomlysning och klar bild av hur kärnverksamheten mår i Kalmar kommun när man använder en barometer i årsredovisningen med färgkarta där rött står för sämst, gult mittemellan och grönt för bästa resultat. I så gott som samtliga områden pekar pilen på grönt. Inget behöver göras. Allt är frid och fröjd. Skolan är på topp. Omsorgen likaså. Personalen stormtrivs. Ja, bättre kan det inte bli i Kalmar kommun. Allt pekar på grönt. Att samtliga välfärdsområden –  kommunens kärnverksamhet och främsta prioritering - sen mäts med begreppet ”verkningsgrad” under varje bild gör mig också aningen förbryllad….

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInEmail this to someone

Läs mer

Ledarstick inspirerar

Läste ett ledarstick i en av lokaltidningarna där skribenten uttryckte saknad över finurliga inspel i samband med kommunfullmäktige där politiker i efterhand fick uttrycka vad de tyckte om hetsiga debatter de varit inblandade i. Kan bara konstatera att det inte är bara respekten mellan politiker som försvunnit utan även inspel i efterhand från inblandade politiker från respektive flank även de tillhör en svunnen tid.

OM jag skulle uttrycka något efter senaste fullmäktige hade jag sagt att det vore bra om socialdemokrater i ledande ställning ger sig tiden att sätta sig in i intentionen med motioner och kanske till och med tar sig tiden att fråga motionären innan man hånfullt förkastar och raljerar med fåniga liknelser i ord och text. Det är ett ovärdigt och respektlöst förhållningssätt. Sandlådenivå.

Moderaterna är tydliga. Vi står inför en mängd utmaningar framöver att hantera i kommunen och då måste vi självklart också bana väg för dem som skapar jobb och skatteintäkter. Genom att erbjuda hållbara verktyg för att kunna verka och utvecklas i Kalmar med omnejd vill vi underlätta för företagen. Att skicka iväg en mailfråga (vilket gjordes i samband med motionen om ”Business region”) är förstås en god intention, men utan djupare analys eller rannsakan om hur vi i Kalmar skulle kunna arbeta framåt är risken stor att mailfrågan faller platt. Det blir dessvärre enbart märkligt att inte ens försöka se fördelar med en gemensam genomtänkt plattform som skulle kunna utgöra en slags ”soft landning” för företagen i Kalmarsundsregionen. Kanhända är det utifrån socialdemokraternas inställning i detta inte heller särskilt märkligt att samverkan hittills inte alls fungerat väl i regionen. Samverkan är de facto och oomtvistat ett framgångskonceptet för regional tillväxt. I detta står vi enade inom alliansen där även L och Kd stödjer motionen. Det är inte utan att jag längtar efter att vi tar över i Kalmar kommun.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInEmail this to someone

Läs mer

Blev du arg?

Blev du arg på henne (=fru), frågade Morgonsoffan. Frågan kom efter att den kände komikern (tillika make), som häcklat sd många gånger,  svarat  ”Min inställning till Sverigedemokraterna har inte förändrats”.Detta efter att moderaterna deklarerat att de vill få ett slut på att ignorera ett parti som får nära 20 procent av folkets röster. .. Håller mig från att diskutera frågenivån i sammanhanget….

Naturligtvis har inte inställningen förändrats till missnöjetspartiet Sverigedemokraterna, varken för mig eller någon annan inom moderaterna. Vi driver vår politik och de sin egen, liksom vänstersidan driver sin politik. Däremot uppfattar jag  en slags skenhelig övertro som underblåses av medierna till att stoppa huvudet i sanden och vägra se sanningen i vitögat. Att socialdemokraterna vid upprepade tillfällen uttryckt sin vrede och besvikelse (till och med offentligt) över att sd inte röstar på deras socialdemokratiska förslag till beslut, slinker igenom medial granskning som om sossarnas vilja till samarbete med sd inte finns. Mycket märkligt det hela. Tror verkligen någon på allvar att förhandlingar mellan socialdemokrater och sverigedemokrater inte har förekommit innan förslag till beslut läggs fram i riksdagen?

Moderaterna deklarerar nu klart och tydligt att vi behöver tala klarspråk och agera utifrån den demokratiska bild som finns i riksdagen genom att bryta tabu-stämpeln mot ett parti som har nära 20 procent av rösterna. Att sd ställts vid sidan av de etablerade partierna genom en tabustämpel och tillåtits recensera etablerade partier kan snarare varit en framgångsfaktor för dem, med facit i handen. Moderaternas ställningstagande har, till skillnad mot socialdemokraternas gnälliga utspel när sd inte vill vara med dem och leka, möts med hårt vinklad kritik.

Borde inte medier istället applådera att moderaterna tar ansvar för framtiden och inte väjer även i svåra frågor? För ansvar lär vi vara tvungna att ta på fullt allvar med enorma problem med att hantera statsbudgeten för ökade kostnader, trygghet, bostäder och välfärd. Ett ansvar som inte socialdemokraterna tar. Nu tömmer de statskassan – trots högkonjunktur, undanhåller fakta och drar sig inte för direkta osanningar (BBC, SKL-statistik mm). Skillnaden är stor jämfört med hur alliansregeringen ledde landet. Våra åtta år – efter drygt ett sekel med s-styre – visade på stor framgång i en lågkonjunktur, som jämförs med 1930-talets depression. En framgång som kan mätas inte bara i ord utan också i siffror för landet Sverige. Vi hade ett alliansstyre som höjdes till skyarna i vår omvärld, men bevisligen är det svårare att bli profet i sitt eget land.

Om moderaternas offentliga ställningstagande medför att oppositionen behöver agera opposition på riktigt och att regeringen skulle falla om sd skulle stödja allianspartierna budget, så får det bli så. Vi lever trots allt än så länge i en demokrati.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInEmail this to someone

Läs mer

Värna empirisk demokrati

Senaste opinionsundersökningar visar att moderaterna tappar. I SIFO väljarbarometer faller moderaterna med 2,1 procent i undersökning baserad på 2420 intervjuer. Socialdemokraterna faller i samma undersökning med 2,4 procent, vilket är mer än moderaterna. Sifos undersökning beskrivs dock inte som statistiskt säkerställd i en av kvällstidningarna trots att den faktiskt har nästan dubbelt så många intervjusvar som Demoskop med sina 1254 svar. Samtliga medier har valt att fokusera på fallande resultatet 5,8 procent från Demoskop, trots färre svar. Sifos analys utifrån sitt resultat är också en helt annan och på tvärs med den Demoskop ger. Fallande resultat för moderaterna ska naturligtvis inte förringas. Tvärtom är det av stor vikt att ta alla resultat på största allvar, men vad jag syftar till med denna text är att nyanseringen helt uteblir för ensidig vinkling av resultat.

Det jag slås av är att medier i vissa sammanhang väljer att förringa statistiskt framtagna resultat med hänvisning att underlaget har för få svar, medan i andra sammanhang lyfter man fram resultat oavsett svarsfrekvens. Jag har själv fått frågor i tidigare sammanhang om varför moderaterna sjunkit bland 39 väljare i Kalmar län i nationell SCB-undersökning (oklart hur många som var Kalmarbor bland dessa svar). BRÅ Trygghetsundersökning (Brottsförebyggande Rådet) som baseras på knappt 12 000 svar – varav 300 i Kalmar län – har man i flera sammanhang avfärdat som inte statistiskt säkerställd. Fler med mig kan förstås konstatera att 12000 svar utgör statistiskt säkerställt resultat.

Vår demokrati och samhällsutveckling bygger på underlag framtagna av experter utan politisk inblandning ända sedan 1600-talet för partier och ideologier att utgå från. Om vetenskap, expertutlåtande och empiriska underlag förringas eller snedvrids i subjektiv vinkling äventyrar vi vårt demokratiska samhälle på sikt. Ett annat område som jag tror vi måste se upp med  är utredningar framtagna av politiker själva inför avgörande samhällsbeslut. Dessa utredningar borde granskas på djupet och objektivt av oberoende experter innan ev beslut kan tas. Frågan blir därför om riksdagsbeslut ens borde tas utifrån s-politikern Reepalus enmansutredning ”vinster i välfärden”.

Vi behöver värna empirisk demokrati in i framtiden. Det blir därför också nödvändigt att inte väja för det som kan uppfattas som obehagliga fakta. Ett exempel är resultaten från BRÅ. En undersökning jag anser vi borde ge i uppdrag att djupdyka ytterligare för ännu bättre analysverktyg. Hur ska annars politiken kunna agera sunt och framtidsfrämjande för oss alla i landet Sverige?

SIFO

SIFO’s väljarbarometer

Demoskops undersökning

BRÅ Nationella Trygghetsundersökning

 

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInEmail this to someone

Läs mer